Čeština :: Русский

Mnoho otázek OS k zastupitelstvu Trnové

Vážení členové zastupitelstva Obce Trnová,

rádi bychom reagovali na Váš dopis ze dne 17. března t. r., v němž odmítáte spolupráci s OS BRDY a zdůvodňujete toto odmítnutí tím, že Vaše postupy se neslučují s postupy našeho občanského sdružení.

Toto stanovisko může těžko někoho překvapit, protože ho s větší nebo menší intenzitou zaujímáte už delší dobu. Přesto se k němu pojí hned dvě zásadní otázky:

  1. Proč jste nám toto stanovisko nesdělili již dávno a předstíráním ochoty ke spolupráci, leč neplněním dohod nejprve zdrželi naše aktivity a poté nás bez našeho vědomí z procesu vyjednávání o snížení ceny a změně situace s infrastrukturou zcela vyřadili jednáním za našimi zády? Máme si myslit, že Vám jsou nepříjemné aktivity, které mají pomoci zlepšit nedobrou situaci infrastruktury a nejsou pouze nějakou osobní prestiží členů výboru. Nebo Vás nezajímají názory těch, kterých se situace s infrastrukturou a zejména pitnou vodou doslova dotýká? Tomu se nám nechce věřit.
  2. Co vede obecní zastupitelstvo k takovému defensivnímu postoji ke všemu vyjednávání o infrastruktuře jako takové a tím pochopitelně i o ceně vodného a stočného? Obec snad nic nezavinila, obec se může opřít o Rámcovou smlouvu, může vycházet z toho, že smluvní partneři obec několika promyšlenými změnami vlastnictví a pozdějším únikem vlastnictví za hranice ČR obec přinejmenším poškodili. Obec tady může stát na svém, když přinejmenším v jednom případě je rukolapně prokázána personální unie původních a současných vlastníků infrastruktury. Proč by se poškozený měl chovat tak, aby “...snižoval veškeré dopady navýšení cen vodného a stočného na minimum...”, jak říkáte ve svém dopisu, když by jistě bylo výhodnější působit na odstraňování problémů, ze kterých všechny nepříjemnosti a krizové situace i zamýšlená zdražení vycházejí?

My se snažíme od samého počátku naší existence právě takové stanovisko držet: Prostě, chceme bojovat proti budoucím možným nepříjemnostem. Poprvé se to ukázalo v situaci, kdy jsme halasně upozorňovali, že okolnosti související s příchodem současného provozovatele infrastruktury provázelo hned několik velmi závažných – budoucí krizi avizujících – momentů, z nichž vybíráme jenom ty nejpodstatnější:

a] Licenci k provozování služby obdržel podnik, jehož jednatel sám o sobě není schopen poskytovat náročné služby a licenci pro podnik Reinwasser tedy získala společnost, která je de facto pouze jejím subdodavatelem služeb.

b] Jednatel společnosti Reinwasser má trvalé bydliště na Ukrajině a přestože má vedle Varšavy přechodné bydliště i v Praze, nikdo ho nespatřil v Trnové a navíc ho nezná ani právní zástupce společnosti S.O.N.Y.

c] Jednatel společnosti Reinwasser s.r.o. odprodal svůj 100% podíl společnosti, ve které je jednatelem, společnosti sídlící – stejně jako vlastník infrastruktury – na Seychelských ostrovech...

d] Firma Reinwasser rozšiřovala smlouvy odběratelům, tedy svým budoucím smluvním partnerům zcela nekontrolovatelným způsobem, text smlouvy byl v mnoha směrech nejasný a navíc doprovodný dopis od samého počátku nezakládal možnost dobrých vztahů v budoucnosti. Nehledě k faktu, že předání vodoměrů a kontrola odběrných míst neproběhla buď vůbec nebo jenom velmi chaoticky.

Jak se někdo mohl domnívat, že navzdory tolika negativním momentům bude vše fungovat bezchybně, to zůstává dodnes nepochopitelným. Když jsme nejenom na všechny uvedené nesrovnalosti, ale ještě na celou řadu dalších upozorňovali, označili jste emailem Vašeho kolegy ze zastupitelstva, pana Šetlíka, naše občanské sdružení za skupinu potížistů, porušujících navíc, podle Vás, Listinu základních práv a svobod a Ústavu České republiky.

Nebo se domníváte, že je vše v pořádku?

Ano, voda teče občas s kolísavou kvalitou, ale je rozhodně mnohem lepší než ta, pro kterou se ve vsi ujal pracovní termín “Benešovská bahenka”.

Jenomže, nelze nekonstatovat, že se do posledního písmene vyplnily všechny naše temné obavy, které jste bagatelizovali oním prohlášením o “potížistech” a “porušovatelích Listiny základních práv a svobod” a prohlášením smluv za “standardní” a znemožnili tak další vyjednávání vedoucí k maximálnímu možnému odstranění třecích ploch...

V čem se naše neblahé obavy naplnily?

ad a] výkonným pracovníkům společnosti Reinwasser docházejí síly, peníze i nervy, protože nejsou pravidelně placeni a jejich pozice ve firmě, pokud se o firmě dá vůbec hovořit, je velmi nejistá.
ad b,c] Nejasné převody jednotlivých nástupnických firem, které se prezentovaly a prezentují vlastnickými nároky na trnovskou infrastrukturu, stejně jako nečitelné chování vlastnických firem vůči provozovatelským společnostem vyprodukovalo situaci v níž zcela chybí rezervní fondy a není tedy z čeho platit “vybydlenou” infrastrukturu. V takové situaci se pochopitelně hledá řešení jak vytáhnout peníze na opravu zdevastované infrastruktury z koncových odběratelů,

ad d] Firma Reinwasser nemá patrně vůbec přehled kolik neregulérních odběratelů je na vodovodní síť připojeno, resp. ke kolika “černým” odběrům ve skutečnosti dochází, protože si nemůže být jistá a nemůže věrohodně prokázat kolika a kterým odběratelům byl skutečně doručen návrh smlouvy o odběru služeb... Jinak by už jistě dávno přešla od vyhrožování sankcemi ke skutečné (a nepochybně oprávněné) represi.

Nechme stranou, v jaké šíří problémů znesnadňujících život v obci se Občanské sdružení BRDY angažuje, počínaje hledáním alternativních zdrojů k vyřešení náhrady nákladně upravované vltavské vody ať už napojením na vodovod Baně-Mníšek nebo pomocí vrtů a sehrálo v tomto směru důležitou roli v přípravách dohody o dodatečném přistoupení obce do projektu vodovodu Baně–Mníšek, stejně tak jako usiluje o vyřešení problematiky hroutícího se systému odpadních vod a komunikací. Pokusme si ale ve stručnosti zrekapitulovat události minulých dnů, spojené s vyjednáváním o uvažovaném v České republice bezprecedentním dramatickém zvýšení ceny vody pro rok 2014.

Když jsme se po bouřlivé schůzi v Krčmě, 5.2. dohodli, že budeme nadále postupovat společně, abychom vzájemně nerušili své kroky, ale dávali jim naopak větší sílu, museli jsme nejprve velmi složitě přepracovat zápis z oné schůze, který v první formě vypadal tak, že z toho celého vyšel ing. Kubík víceméně jako oběť podlých útoků uřvaných členů OS. Udělali jsme tuto práci s nasazením všech sil, aby se reakce z Trnové dostala k zástupci vlastníka co možná nejdříve. On sám si vyjednal schůzku s panem Rozmanem na 10. února a do ní jsme samozřejmě chtěli, aby měl co nejdříve nejenom zápis, ale i naše stanovisko. I to bylo potřeba udělat pečlivě a bleskově, ale stihli jsme to v termínu.

Protože ale zástupce vlastníka zaujal svůj obvyklý zdržovací postoj, dospěli jsme 20. 2. na schůzi v Borové k názoru, že je potřeba dát zcela jasné a zdůvodněné, tentokrát už ultimativní prohlášení, na které by se dalo odpovědět pouze zcela neuhýbavě. To jsme připravili do 23. února tak, aby ráno, v pondělí 24.2, před Vaší schůzí ZO bylo toto prohlášení u pana starosty a mohlo být tedy Vámi projednáno. Poté jsme se dostavili v trojčlenné sestavě večer k Vašemu jednání, abychom podali v případě potřeby vysvětlení. Vy jste nás informovali, že nemůžete reagovat tak rychle, že si potřebujete ten text nechat zkontrolovat právníkem. Dostali jsme však od Vás, konkrétně od paní Čadilové, příslib, že nám druhý den, tj. v úterý 25.2. dáte vědět jak jste se rozhodli. My jsme Vám při tom jasně dali vědět, že my to pošleme v případě negativního posudku Vašeho právníka sami. Prosili jsme tedy o rychlou informaci, abychom neztratili drahocenný čas pro reklamaci, který už tak jako tak procházel. Paní Čadilová se ovšem odmlčela až do středečního večera, tedy do 26.2., kdy nám bylo sděleno, že ten dopis nepodepíšete. Zapomněli jste nám ovšem sdělit, že ten samý den jste paralelně se zprávou vyslanou k nám psali dopis pánům Kubíkovi a “Reinwasserovcům”, s tím, že jste je pozvali "na radnici", kde jste chtěli a nakonec také probrali zlevnění původně plánovaného tarifu za podmínek značně nevýhodných pro obec...

Tady někde už nám opravdu došla trpělivost. My jsme pro ochotu spolupracovat s Vámi ztratili důležitý týden, utratili spoustu času a udělali mnoho práce, která se ukázala jako zbytečná a pak museli v rychlosti vše přepisovat...

To však nebylo všechno, co nás v tom jednom jediném shora zmíněném týdnu doslova rozpálilo: pí. Čadilová také přislíbila v ono pondělí 24. 2., že hned následujícího dne (v úterý 25. 2.) osobně odešle stížnost Generálnímu finančnímu ředitelství ohledně kalkulace ceny vodného a stočného. Nejenom, že se tak nestalo, ale opětovně jsme vyslechli – ovšem až po naší urgenci – že je nutno počkat na nezbytné schválení právníkem, aby po několika dnech, opět po naší přímé urgenci, jsme dostali informaci, že odeslání stížnosti nebylo právníkem zastupitelstvu doporučeno. Takové rozhodnutí vyvolává smíšené pocity, protože jednak sám pan starosta na schůzi 5. 2. osobně veřejně přislíbil občanům odeslání takové stížnosti, protože všichni víme, že nám tento postup byl doporučen Ministerstvem zemědělství, neboť GFŘ je jediným orgánem, kompetentním pravomocně rozhodnout o tom, zda kalkulace vody je správná či neoprávněná. Těžko se takových tísnivých pocitů zbavit, když v době, kdy jsme dostali informaci o tom, že právník nedoporučuje odeslání této stížnosti, byla už učiněna dohoda o ceně vody. Divíte se, že v takové situaci jednáme podrážděně, když si z nás doslova děláte legraci?

Stejně jako Vy i my děláme tuto práci ve svém volném čase nejenom pro sebe, ale pro nás všechny, pro členy OS i nečleny, obyvatele obce, kteří nám dali už několikanásobně (ať už podpisem peticí nebo podpisem listiny právem nespokojených občanů při schůzi 5. 2. 2014) důvěru. Nemyslíme si, že bychom si zasloužili od Vás takové chování, jaké kulminovalo v posledním únorovém týdnu.

 

S pozdravem

 

Výbor Občanského sdružení BRDY(ČR) – žijme lépe