Čeština :: Русский

Voda Trnová

• Přehled kroků pro řešení situace včetně otevřených jednání předáváme zastupitelstvu v Trnové prostřednictvím SNK Čistá Trnová, aby jej dotáhli do finále. I nadále budeme situaci monitorovat, bylo by neodpustitelnou chybou nedotáhnout současný stav do úspěšného konce.

• Tříletá tvrdá práce a boj o objektívní pohled na situaci v Trnové a hlavně o její řešení přináší výsledky. Ve spolupráci s ředitelem KHS středočeského kraje jsme připravili nezávislé na provozovateli odběry, které hned napoprvé ukázaly katastrofální hodnoty baktériií ve vodě. Situaci zaznamenala česká média - viz ZDE. Stav slíbila KHS i nadále nezávisle hlídat, občané budou hlídat období povolení úžívání pitné vody vlastními silami za pomocí certifikovaných laboratoří. Řešení sitace má široký záběr a věříme, že povede konečně ke konkrétním výsledkům a finálnímu řešení.

• Obec Trnová se na přelomu roku stala velice mediálně negativně známou. Přední česká média jsou překvapeny stavem, že při průměrné ceně vodného a stočného v ČR na úrovni 75,- Kč za m3 požaduje zástupce majitele vodovodu v Trnové ze Seychyl částku 162,- Kč za m3. Oprávněnost požadavku v současné době zkoumá na pokyn Generálního finančního ředitelství Specializovaný finanční úřad v Praze, který v lednu zanalyzuje na základě podkladů Reinwasseru oprávněnost položek vstupujících do ceny a stanoví maximální zákonem povolenou výši ceny. Neoprávněné navýšení například ve formě zahrnutých investic, špatné kalkulace celkových odběrů a pod. pak bude předmětem případné vysoké pokuty. Bohužel tento úřad již nebude řešit kvalitu dodávané vody, zdravotní problémy občanů z používání vody a formu komunikace zástupců majitele infrastruktur... Co o nás píší a hovoří média naleznete zde: Deník Metro. Česká rozhlas. Novinky.cz.

Jaká je vlastně dnes cena vodného a stočného v Trnové? Kolik máme platit?
Poslední závazná informace oznámená naším smluvním dodavatelem Reinwasser přes zastupitelstvo obce Trnová dne 12.03.2014 ve 20:42 je 114,42 Kč za m3. - viz web obce Trnová.
Je to částka, na kterou byly vystaveny zálohové faktury všem obyvatelům Trnové. Tato cena je závazná a faktury na tuto cenu musíme platit, což bylo oficiálně doporučeno občanským sdružením. Na tuto částku také všichni očekáváme vyúčtování daňovými doklady v roce 2014. Výše uvedená cena nahradila původní vyhlášenou a námi odběrateli neakceptovanou cenu, kterou naše zastupitelstvo oznámilo dne 31.01.2014 v 14:07.
Pevně věříme, že nás v našich poštovních schránkách v budoucnu nepřekvapí kromě již od Reinwasseru obdržených dokumentů bez povinných náležitostí faktury jiné podobné materiály vyzývající nás k jiným úhradám, např k doplatku dalších 1.000 Kč/m3 :-) Cena vodného a stočného je v České republice dozorována, provozovatelé musí stanovovat cenu VaS pod přísnými pravidly. U stanovení ceny vodného a stočného v Trnové proběhne v září-říjnu 2014 hloubková kontrola, a pokud Generální finanční ředitelství zjistí neoprávněnost stanovené ceny, a tím nezákonné obohacení Reinwasseru, budou následovat sankce ve formě vrácení částek nad reálnou cenu a pokuta v řádu až milionů Kč.
OS Brdy ČR i nadále doporučuje poslední obecním zastupitelstvem ohlášenou cenu vodného a stočného platit formou záloh i vyúčtování a zachovat tak plynulost a funkčnost dodávky pitné vody a zajištění odvodu odpadu v Trnové.

Ve středu 14.5.2014 proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva obce Trnová, na kterém m.j. proběhla diskuse o aktuálním stavu a možnosti snížení ceny vodného a stočného v Trnové.
Občanské sdružení podporuje všechny aktivity vedoucí ke slevnění vody, také krátkodobé. Navíc činí předem domluvené s obcí právní kroky vedoucí k dlouhodobé stabilizaci situace s vodou v Trnové a o dalších krocích bude jak zastupitelstvo, tak občany Trnové informovat.
Prohlášení OS naleznete zde.

Dne 16.4.2014 jsme rozeslali všem občanům naše stanovisko k obdrženým zálohovým fakturám s doporučenám, jak postupovat v současné situaci. Stanovisko naleznete zde.

• Dne 9. 4. 2014 jsme zaslali zastupitelstvu obce Trnová dopis popisující seznam nezodpovězených dotazů a úkolů za období spolupráce. Velká část z nich má souvislost s problematikou vody v Trnové. Dopis naleznete zde.

• Dne 17. 3. 2014 jsme zaslali podnět na Generální finanční ředitelství kvůli prověření právnosti a opodstatněnosti stanovení ceny vodného a stočného v Trnové na rok 2014. Podnět naleznetezde.

• 24. 2.2014 OS Brdy ČR odeslalo představitelům majitele a provozovatele infrastruktur v Trnové dopis o neakceptaci zvýšení ceny vodného a stočného v Trnové na rok 2014 a s požadavkem na stanovení reálné ceny a požadavkem o převedení infrastruktur na obec Trnová. Dopis naleznete zde.

• Ve středu 5. února 2014 proběhlo v prosorách Trnovké krčmy veřejné zasedání zastupitelstva obce Trnová, kterou svolal starosta obce Trnová a vedení OS Brdy ČR na základě obdrženého oznámení změny ceny vodného a stočného na rok 2014. Na zasedání přijali účast zástupci společností S.O.N.Y. I P Lim., která je vlastníkem infrastruktur a Reinwasser s.r.o., která je provozovatelem infrastruktur. Zápis z diskuse o navýšení ceny vodného a stočného naleznete zde.

• Ve středu 22. ledna 2014 se uskutečnila na základě iniciativy OS BRDY ČR důležitá schůzka zástupců OS se starostou Mníšku pod Brdy a současně představitelem Svazku obcí Mníšeckého regionu Dr. Digrinem.  Schůzky se dále zúčastnil starosta Trnové Štefan Moravčík a starosta Klínce Ing. Jan Doubrava. Hlavními tématy schůzky byly možnosti a podmínky připojení Trnové a Klínce na plánovaný vodovodní přivaděč Baně – Mníšek. Více na stránkách Vstup do Svazku obcí mníšeckého regionu.

• Na začátku roku 6.1.2014 je stav Petice občanů Trnové k zastupitelům Trnové ve stádiu, kdy občané obdrželi odpověď zastupitelstva o obecných důvodech, proč jednotlivé naše požadavky oni nemohou realizovat. OS vyzvalo zastupitelstvo, aby bezpodmínečně konalo dle bodů Petice, požádalo o společné jednání a současně podniká konkrétní kroky pro splnění požadavku Petice. Současně si velice vážíme snahy a aktivit zastupitelsta, kdy na svém zasedání v pondělí 11.11.2013 hned po sobotní podpisové akci se usneslo požádat o vstup Trnové do projektu přívaděče Baně - Mníšek a dopisem pana starosty Moravčíka tak učinilo.

• V sobotu 9. 11. 2013 proběhla v Trnové podpisová akce za účelem PETICE určené ZASTUPITELSTVU OBCE, aby obratem konalo ve věci připojení k přivaděči Baně-Mníšek, dále jsme požádali o součinnost s možností využití původních průzkumných vrtů pro dočasné řešení kvalitní pitné vody a také aby vyvinulo maximální úsilí pro převod  infrastruktur do vlastnictví obce Trnová. Jenom v průběhu soboty podepsalo petici 140 Trnovčanů. Petice byla doporučeně zaslána zastupitelstvu obce Trnová.

• V pátek 25. 10. 2013 v 19:00 proběhla v Trnovské krčmě důležitá společná schůze občanů Trnové na téma aktuálního stavu a očekávaného vývoje v otázce pitné vody a odvodu odpadních vod.
Výsledkem je Petice adresovaná kompetentním organům s výzvou k řešení problémů s pitnou vodou z minulosti, aktuálního stavu i k pomoci v nejbližších krocích. Dále pak Petice k zastupitelstvu obce se žádostí o promptní zahájení jednání o připojení Trnové na přivaděč Baně-Mníšek. Současně vznikla komise při OS Brdy ČR odpovědná za přípravu a analýzu možnosti řešení dodávky pitné vody z původně plánovaných a již částečně realizovaných hloubkových studní. Pro nutné právní kroky a hydrogeologický průzkum vypracuje OS Brdy ČR předběžný odhad nákladů a požádá spoluobčany o příspěvek pro realizaci těchto nutných kroků, někteří ze spoluobčanů již přispěli, další nabídli zaslat příspěvek na bankovní účet OS Brdy.

• V pátek 27. 9. 2013 se v Trnovské krčmě uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání byly, mimo jiné, projednány i otázky, které nás tíží už delší dobu.  Jednání se totiž  zúčastnili pánové pověření společností Reinwasser k provozování dodávky vody a odvodu odpadních vod. Z jejich vystoupení vyplynulo, že Reinwasser nemá dostatek prostředků na obnovu velmi zanedbané čističky pitné vody, rozvodné sítě i čističky odpadních vod, takže  bude nutno do konce roku 2013 platit vodné a stočné zálohově. Většina z nás již nejspíše obdržela faktury na uhrazení 70% předpokládané spotřeby vody do konce roku. Ukázalo se také, že cena vody po novém roce vzroste a to nejspíše dramatickým způsobem. Vedení občanského sdružení Brdy ČR v tuto chvíli přijímá kroky, které by měly vést  minimalizaci navýšení vodného a stočného. Taktéž chce v horizontu tří týdnů svolat shromáždění občanů, na němž by se projednaly otázky související s vodou a přijal se další jednotný postup proti navyšování ceny už tak drahé pitné vody.

• 21.8.2013: OS Brdy ČR docílilo úpravy smlouvy v akutních požadovaných bodech, je k dispozici k podpisu občanům NOVÁ SMLOUVA, kterou bude závazně podepisovat za Reinwasser společnost Eko-vac, subjekt přímo odpovědný za zpracování vody a odpadu. Smlouvy Vám budou předány osobně zástupce OS Brdy. Současně jsou ke stažení ZDE.

• 9.8.2013 Na základě zamítavého stanoviska právního zástupce spol. Reinwasser k navrhovaným úpravám o dodávce vody a odvádění odpadních vod OS zaslalo druhé kolo připomínek s žádostí o osobní jednání za účasti právních zástupců obou stran a také o posun termínu podpisu smlouvy na 31.8.2013.

• 5.8.2013 se na stránkách Obce Trnová objevilo doporučení podepsat původní znění návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Netušíme, co vede naše zastupitele k tomuto prohlášení, a co je příčinou tohoto doporučení. Zastupitelstvo obce bylo o právní anylýze pro občany Trnové od OS Brdy informováno.

• 3.8. 2013 na základě dohody se zástupci spol. Reinwasser s.r.o. ze dne 31.7.2013 zaslalo OS Brdy připomínky k návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod krátkým dopisem adresovaným kontaktním osobám z návrhu smlouvy, panu Kindlerovi a právnímu zástupci S.O.N.Y. P I Ltd. p. Kubíkovi v tomto znění.

• 31.7. 2013 končí VHS Benešov povinnost veřejné služby a bude nahrazena jinou společností Reinwasser, s.r.o. V této souvislosti jsme požádali jako občanské sdružení o setkání pana Michaila Kindlera, jehož nová společnost měla podle našich informací převzít roli dodavatele. Pan Kindler se z důvodů časového zaneprázdnění nemohl na schůzku dostavit. Je také patrné, že v nové nástupnické společnosti po VHS Benešov pan Kindler nefiguruje. Nicméně nás informoval o situaci. Na základě jeho sdělení a z něho vyplývajících souvislostí z veřejných zdrojů vyplývá:

- Novou společností, nahrazující VHS Benešov, bude Reinwasser, s.r.o., která pověřila technologickým provozem infrastruktury EKO-VAK Dobříš, s.r.o. a to od 9.7. 2013.
- Jednatelem firmy Reinwasser s.r.o. je Andrej Cheban, bytem obec Ostrivne, Arcyzkij okres, Oděsská oblast., Ukrajina, přechodným pobytem ve Varšavě, Klasztorna 7 , Polsko.
- 100% vlastnictví  firmy Reinwasser, s.r.o. převedl pan Andrej Cheban na ostrovní firmu  Stratton Investments Ltd 092217, Providence, ostrov Mahé, Global Gateway, Rue De La Perle 3145, Seychelská republika, tedy do země, v níž sídlí i vlastník infrastruktury obce Trnová S.O.N.Y. I P Lim.
- Reinwasser s.r.o. je společníkem s vkladem ve firmě Trnová centrum s.r.o.
- Ve firmě Trnová centrum s.r.o. byli taktéž společníky s vkladem společnosti Fontana  Development, s.r.o. a Sovjen a.s.
- V orgánech společností Fontana  Development, s.r.o. a Sovjen a.s. působili svého času i Michail Kindler a jeho dcera Natálie Kindlerová.
- Dne 31.7. ve 14:00 se uskuteční na našem obecním úřadě  společná schůzka představitelů obce Trnová se zástupci VHS Benešov, S.O.N.Y. I P Lim. a provozovatele Reinwasser, s.r.o., na níž by měly být projednány všechny zásadní otázky.
- Občanské sdružení "BRDY (ČR) - žijeme lépe" se zúčastní schůzky 31.7. na obecním úřadě v Trnové. O výsledcích a vyplývajících závěrech budeme informovat na našich webových stránkách.
- Nové smlouvy s Reinwasser, s.r.o.by měly být doručeny našim občanům ve 30. a 31. týdnu tohoto roku. Doporučenou poštou však v Trnové nikdo takovou smlouvu doposud neobdržel. Údajně do některých schránek však takové smlouvy doručeny byly.
- OS "BRDY (ČR) - žijeme lépe" jakmile uvedený návrh smlouvy získá, požádá právníky o analýzu. O jejích výsledcích, závěrech a doporučeních dalšího postupu pro občany Trnové budeme informovat na našich webových stránkách.

• 15.7.2013: Tento týden začnou v naši obci probíhat odečty vodoměrů. V případě nezastižení bude zanechán odečtový lístek. Podle zavedené praxe se spotřeby u vodoměrů, které budou odečteny před datem 31.7. dopočte stav k 31.7. podle denního průměru. Obdobně pro odečty po 31.7. bude tento stav z faktury odečten z fakturace. Tímto se získá STOP stav vodoměrů k 31.7.2013.

Od 1.8. 2013 nahradí VHS Benešov nová společnost, založená za účelem provozování vodovodního a kanalizačního řádu v Trnové. Dodavatelem budou Eko-Vak, který již získal povolení k provozování a Aqua Clean zajišťující úpravu vody. Nová společnost zatím oficiálně neoznámila zastupitelstvu obce ani OS převzetí provozování.

Dne 21.5.2013 proběhla společná jednání účastníků kauzy "voda Trnová" nařízená Vodoprávním úřadem Černošice
-
jednání se zúčastnili zástupci S.O.N.Y. I P Lim. se sídlem na Seychillách - Mgr. Ing. Ing. Kubík, Vodárny Trnová - JUDr. Kolár, pravidelný účastník p. Michail Kindler, VHS Benešov - Ing. Paták, Obec Trnová - starosta p. Moravčík a Vodoprávní úřad Černošice - paní Landovská
- jednotlivé účastnícke strany podaly svá vysvětlení k dané situaci
- v této kauze se jedná o právní vztah mezi majitelem infrastruktury S.O.N.Y. I P Lim. se sídlem na Seychillách a provozovatelem VHS Benešov, hraje se "na hřišti" Trnová a o peníze a zdraví občanů Trnové
- VHS Benešov žádá po obci kompenzaci vzniklých vícenákladů, mají na to právní nárok
- dle vyjádření zástupce S.O.N.Y. I P Lim. je připraven nový provozovatel infrastruktury, S.O.N.Y. I P Lim. odmítá předat infrastrukturu obci
- v letitém problému s kanalizací u kruhového objezdu majitel nekonal, bude podán další podnět KÚ Středočeského kraje k projednání správního deliktu s následnou sankcí do výše 500 tis. Kč

• VHS Benešov slovy ředitele zaslala odpověď a učinila návrh kompenzace za vzniklý havarijní stav na základě žádosti OS
- v případech nepitelnosti vody VHS zásobovala pitnou vodou z cisteren
- cena vody se ve 2013 nebude zvyšovat
- sleva z ceny možná není, protože tato cena je již ze strany VHS značně dotována
- toto řešení se jeví pro občany přijatelné

• Městský úřad Černošice dne 30.4.2013 podal námi plánovaný podnět Krajskému úřadu Středočeského kraje k projednání správního deliktu
- kterého se dopustil majitel vodovodu a kanalizace v Trnové tím, že nezajistil plynulé a bezpečné provozování infrastruktury
- majiteli může být udělena pokuta do výše až 500 tis. Kč
- pokuta majiteli za nekonání ve věci zajištění plynulého a bezpečného provozování infrastruktury může být udělena opakovaně
- OÚ Trnová nabízí majiteli infrastruktur jejich bezúplatný převod do vlastnictví obce a zajistit řádné fungování m.j. na základě možných dotací, které není možné poskytovat soukromým subjektům

• Městský úřad Černošice zahájil vodoprávní dozor infrastruktury vodního hospodářství v Trnové
-
na základě podnětu ze strany OS k havarijnímu stavu kanalizace u kruhového objezdu a nekonání majitelem k odstranění tohoto stavu nařízeného Vodoprávním úřadem
- současně MěÚ Černošice nařídil ústní jednání zúčastněných stran na 21.5.2013 v 9:30 na OÚ Trnová spojené s fyzickou kontrolou částí infrastruktur
- OS zašle doporučení MěÚ Černošice předvolat na jednání opomenutou společnost Vodárnu Trnová, která oficiálně vystupuje jako nájemce infrastruktur majitele S.O.N.Y. I P Lim. se sídlem na Seychillách

• Zažádali jsme VHS Benešov o snížení ceny vody o 50% za období její závadnosti
- v týdnu od 29.4.2013 - 3.5.2013 dostaneme vyjádření
- snížení ceny pak proběhne dobropisem k současné fakturaci bez ohledu na to, jestli jste již fakturovanou čásku uhradili nebo nikoli
- v případě, že jste jž fakturu uhradili, bude Vám snížená další fakturace

• OS Brdy ČR podalo podnět Městskému úřadu Černošice a KHS k dořešení havarijního stavu kanalizace u kruhového objezdu v Trnové
- Vodoprávní úřad již před několika lety nařídil vlastníkovi infrastruktury Vodárně Trnová opravu kanalizace
- v této otázce nekonala ani společnost Vodárnu Trnová, ani nový majitel S.O.N.Y. I P Lim. se sídlem na Seychillách
- OS podá podnět Krajskému úřadu Středočeského kraje k projednání správního deliktu

• od 1.2. 2013 beží veřejná správa dodávky vody Obecním úřadem v Trnové nařízena společnosti VHS Benešov na 6 měsíců
- obec převzala odpovědnost za akutní stav a vydala toto nařízení místo majitele vodovodní infrastruktury S.O.N.Y. a pronajímatele Vodárna Trnová
- VHS Benešov jako provozovatel infrastruktury zajistil úpravu vody z Vltavy tak, aby její kvalita odpovídala požadavkům pro pitnou vodu
- VHS Benešov bude zasílat pravidelně týdenní analýzy kvality pitné vody z odběrů v Trnové