Čeština :: Русский

Popis problematiky

1. Technický stav infrastruktury

Nezokruhovaný vodovod, několik nezávislých větví a dlouhodobě docházelo k nedodržování pravidel odkalování

Kanalizace stavěna s chybným napojením odběratelských míst, dochází k propadům a souvisejícím přetržením napojení

Chyběly automatické dávkovače úpravy vody, odmontoval je předchozí provozovatel VHS Benešov, pravděpodobně nebyly ještě dodány nové

Nefunkční komunikace mezi čerpacím místem a úpravnou vody kvůli automatizaci čištění

Propadlé 2x stavební povolení rekonstrukce ČOV, majitel neplánuje povinnou rekonstrukci provádět

2, Vlastnictví infrastruktur

De jure majetek obce dle původní Rámcové smlouvy mezi obcí a CBC Building company, dle které infrastruktura přechází do majetku obce nejpozději k termínu kolaudace, ztotožňuje se s tím i právník obce, Mgr. Kryl (AK Dub & Beránek)

Mgr Kryl požádal na příkaz obce současného majitele S.O.N.Y. Seychiley o vydání infrastruktury

Obec vyhlásila, že podá v případě nevydání určovací žalobu, nekoná

Obec se v roce 2013 přes výzvy právníků a občanů nepřihlásila do veřejné dražby jako majitel infrastruktur a umožnila převod bez dražby na jediného majitele – spol. S.O.N.Y.

3. Zdroje vody

Vltava – přesun sacího koše z okraje doprostřed – bylo podmínkou pro provozování vodovodu Reinwasserem

Studny a vrty stávající a nová vedle vodojemu s očekávanou výdatností jako u stávajících 0,6-1,2 l/s

Odbočka přivaděče Baně – Mníšek / obec nekoná, nemá již rok dotažené členství ve VOK a nezačala jednat s majitelem pozemku pro přívod k vodojemu, ačkoli starosta tvrdí, že ano; obec nemá peníze a nevyvíjí žádné kroky kvůli financování

Starosta Moravčík a Kubík se ústně domluvili, že nemusí přemístit koš ve Vltavě kvůli termínu zprovoznění odbočky z Přivaděče na podzim letošního roku, odmítají využít možnost studní dle Petice obyvatel Trnové z roku 2013

4. Vodoprávní úřad/ nadřízené orgány

Měly by být důsledné ve svých kontrolních aktivitách!

Reinwasser předložil nesmyslný plán financování obnovy, ať jej dodržuje

Reinwasser je nedůvěryhodná firma, ani její právní zástupce nezná osobu jednatele (viz zápis zastupitelstva z 5/2/2014), všechny podpisy jednatele se liší od původního ze zakladatelské smlouvy a v budoucnu může nastat nevymahatelnost práva – Jestli je pan Kunický tak slušný člověk, bude provozovat VaK pod svou firmou EkoVak Dobříš

Pouze EkoVak byl ochoten provozovat infrastruktury v Trnové bez podmínky investice do infrastruktur, všechny další společnosti byly ochotny provozovat za investice 4-8 mil Kč

Úpravu vody v Trnové provádí jiná subdodavatelská firma – Dvořák-stavby, konkrétně pan Dvořák, firma nemá dle informací licenci pro tuto činnost

5. Kvalita vody

Individuální odběry dlouhodobě vykazují velmi špatné hodnoty – viz přílohy (odběry nebyly prováděny akreditovanou firmou pouze rozbory, jsou zpochybňovány)

Rozbory EkoVaku jsou pokaždé dlouhodobě bez závad

Až po mnoha stížnostech vzniklo řešení ve spolupráci s KHS na nezávislých odběrech na provozovateli, tyto ukazují aktuální skutečné problémy, ty se budou pravidelně opakovat z  důvodu technického stavu a použitého zdroje

Za celou dobu provozování VaK probíhají stížnosti u provozovatele na kvalitu vody, rozesílány na mnoha dalších správních orgánů

Písemné žádosti zastupitelstvu na zajištění kontroly kvality vody pro občany – nebyla splněna ani informační povinnost

Máme důvod se domnívat, že dlouhodobě dochází k vědomému veřejnému ohrožení obyvatel jak ze strany zastupitelstva, tak provozovatele

Protikladem jsou jejich veřejná vyhlášení v médiích, že se jedná o absolutně první případ nekvality vody a první zmínku o takové nekvalitě