Čeština :: Русский

Připomínky k návrhu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Vážení partneři,
velice si vážíme vašeho úsilí zajistit dodávku pitné vody pro Trnovou.
Jak jsme si řekli ve středu 31.7.2013, máme společný cíl: dlouhodobé dodávky kvalitní pitné vody za přijatelnou cenu.
V tomto smyslu od nás můžete očekávat maximální součinnost při vytváření partnerské transparentní spolupráce.
V rámci společných aktivit v katastrální oblasti Trnová či v dalších oblastech se budeme potkávat prakticky u všech zahájených řízení.
Dle domluvy vám zasíláme naše připomínky k předloženému návrhu smlouvy a dovolujeme si vás požádat o jejich zohlednění.

Těšíme se na oboustranně prospěšnou spolupráci.

 

A/ Konkrétní připomínky ke Smlouvě a k reklamačnímu řádu:

1/ Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů („Zákon“) v § 10 odst. 1 písm. c) stanovuje, že neoprávněným odběrem je odběr přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný. Smlouva obsahuje v čl. VI. odst. 1 písm. d) odchylnou formulaci, která je v neprospěch odběratelů. Za neoprávněný odběr považuje odběr „přes měřící zařízení neschválené provozovatelem“.
Žádáme o úpravu podle Zákona, jinak tohle ustanovení smlouvy považujeme za šikanování odběratelů.

2/ podle § 9 odst. 11 Zákona může obec v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod podle místních podmínek.
Doporučujeme obci, aby vydala popsanou vyhlášku, aby zajistila kontrolní mechanizmus.

3/ ustanovení čl. VII. odst. 5 Smlouvy o limitované spotřebě v létě navrhujeme vypustit.

4/ ustanovení čl. X. odst. 8 Smlouvy o absenci odpočtu v případě zvýšení ceny navrhujeme vypustit.

5/ ustanovení čl. XII. odst. 3 Smlouvy je totožné jako čl. XIV. odst. 3 – navrhujeme proto vypustit.

6/ podle ustanovení čl. XIV. odst. 1 (poslední věta) Smlouvy nemůže být při změně v osobě dodavatele rozhodnuto jinak - na nového dodavatele přechází podle Zákona automaticky práva a povinnosti.

7/ do čl. 3 (poslední odstavec) reklamačního řádu požadujeme doplnit ustanovení, že je možné reklamovat i po splatnosti faktury.

8/ Nárok dodavatele na přístup k vnitřnímu vodovodu nebo kanalizaci:Prosíme o doplnění a úpravu: Podle § 7 odst. 1 Zákona je provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází. Tohle právo však musí být vykonáváno tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Oprávněná osoba je zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co nejméně omezoval osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem.
Nárok dodavatele na přístup k vnitřnímu vodovodu nebo kanalizaci může být podle § 9 odst. 6 písm. c) Zákona opatřen podmínkami, které musí být uvedeny ve smlouvě s odběratelem. V těchto podmínkách požadujeme uvést bližší specifikaci podmínek přístup k vnitřnímu vodovodu nebo kanalizaci, např. z hledisek časových a dalších podmínek, možnosti přítomnosti dalších osob, atd. .

 

B/ Obecné připomínky

1) Jednání REINWASSER s.r.o. před podpisem Smlouvy není úplně standardní s ohledem na distribuci smlouvy jednotlivým odběratelům. Podle § 36 odst. 2 Zákona provozovatel kanalizace nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Provozovatel by tedy neměl zneužít krátké časové období mezi koncem provozování vodovodu ze strany VHS Benešov a začátkem provozování vodovodu ze strany REINWASSER s.r.o.

Doporučujeme „předvyplnit“ smlouvy, aby nebyly odběratelé diskriminování tím, že nemají informace pro správné vyplnění smlouvy a podepsat návrh smlouvy ze strany provozovatele.

2) Podle § 36 odst. 3 Zákona je provozovatel vodovodu nebo kanalizace povinen informovat obecní úřad obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, a to před uzavřením smlouvy. Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny tyto informace o podmínkách pro uzavření smlouvy:

a) rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli smlouvou,

b) jakost dodávané pitné vody,

c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod,

d) technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,

e) technické požadavky na přípojky,

f) pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné,

g) fakturace, případné zálohové platby a o způsob vyúčtování,

h) rozsahu a podmínky odpovědnosti za vady, způsob a místo jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),

i) možnosti přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínky náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají,

j) případné smluvní pokuty.

Povinnost zveřejnit informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu obce, na jejímž území se pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci nachází. Obec příslušné informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu nejméně 15 kalendářních dnů.
Žádáme o dodržení uvedeného zákonného postupu a termínů.

3/ Reinwasser s.r.o. nedisponuje vlastní laboratoří pro vyhodnocování kvality odebraných vzorků.
a/ Žádáme o zajištění smluvního vztahu s třetí stranou, nezávislým subjektem, který bude zajišťovat jak odběry vzorků, tak transport a vyhodnocení kvality odebraných vzorků a závazek jejich pravidelného zveřejňování občanům prostřednictvém obecního úřadu a OS
b/ Žádáme o právo komisionální pravidelné účasti zástupců obecního úřadu a OS při výšeuvedeném procesu od odběru vzorků až po předání nezávislé laboratoři formou pravidelného oslovení s informací o místě a termínu vlastních odběrů.

C/ Připomínky k subjektu REINWASSER s.r.o.
1/společnost působí netransparentně a vyvolává obavy z možného nekalého jednání.
a /Žádáme o poskytnutí Účetní závěrky za rok 2012 a Zprávy o vztazích za stejné období, která by měly obsahovat údaje o finanční situaci provozovatele a rovněž údaje, kdo jsou propojené osoby. Žádáme rovněž, aby tyto dokumenty byly zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku v souladu s obchodním zákoníkem
b/ Žádáme o zpřehlednění smluvních vazeb provozovatele na jeho smluvní partnery uvedené ve smlouvě zajišťující provozování, ne pouze kontakty na soukromé osoby, které nemají žádný smluvní vztah s provozovatelem.
c/ Žádáme o pravidelné předkládání pojistné smlouvy krycí rizika spojena s provozováním infrastruktur.
d/ Žádáme o převedení smluvního vztahu na přímý smluvní vztah odběratelů se společností EKO-VAK, český subjekt s českým sídlem a kanceláří na konkrétní fyzické adrese v co nejkratším čase.

Zpracoval:

JUDr. Ing. Bystrík Bugan
advokát
ev. č. ČAK 12701
Pod Bruskou 136/6, CZ-118 00 Praha 1