Čeština :: Русский

Petice

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Žádost o pomoc kompetentních orgánů státní zprávy, územní samosprávy a regionálně příslušných poslanců a senátorů Parlamentu České republiky při řešení problémů souvisejících s dodávkou pitné vody a infrastrukturou celkově v obci Trnová v okrese Praha - západ.

My, občané obce Trnové, níže podepsaní pod touto peticí, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad situací, která v naší obci vznikla v souvislosti s dodávkou pitné vody a celkově nepřehlednou situací v infrastruktuře. Touto peticí chceme zavčas upozornit na problémy, které zatím unikají  pozornosti (povětšinou ne jejich vinou) kompetentních orgánů státní správy, územní samosprávy a regionálně příslušných poslanců a senátorů Parlamentu České republiky. Se vší naléhavostí upozorňujeme touto peticí na skutečnost, že se jedná o dlouhodobě prohlubující se problém, který v poslední době začíná, byť ještě latentně, eskalovat. Proto usilujeme o to, aby se začal řešit s maximálně možnou důrazností ihned, než svými parametry a dopadem zásadně negativně poznamená život v naší  obci. Jsme si totiž plně vědomi všech rizik, v nichž se Trnová ocitla. Je možné, že z pohledu ryze administrativního, nepůsobí tato rizika zcela alarmujícím způsobem, ale při hlubší analýze nabývají fatálního rozměru. Pevně věříme, že Vás, adresáty této petice, naše situace neponechá na pokoji. Že využijete všech svých možností, kompetencí a autority k tomu, abychom se my, občané obce Trnové, dočkali Vašeho zastání.

Petice  je současně doplněna o technické informace a podklady o majetkových poměrech Vodárna Trnová,- S.O.N.Y. , Reinwasser atd. pro ty, které oslovujeme - tedy o věci, které my, občané Trnové, známe.

My, občané obce Trnové, níže podepsaní pod touto peticí, žádáme o pomoc kompetentní orgány státní správy, územní samosprávy a regionálně příslušné poslance a senátory Parlamentu České republiky o pomoc v níže uvedených bodech:

1.  Žádáme o pomoc ve stanovení cen vodného a stočného, tak, aby byly úměrné ceně poskytování těchto služeb v regionu s tím, že finanční závazky plynoucí ze špatného hospodaření v předcházejících letech nebudou přenášeny na odběratele, čímž se zabrání tomu, aby nedosáhly likvidační výše.

2.  Je zřejmé, že majitel infrastruktury, stejně jako předchozí provozovatel vodovodní a kanalizační sítě VHS Benešov, nevytvářeli žádné fondy oprav a prohospodařili veškeré platby vybrané za poskytované služby.  Žádáme o urgentní prošetření uvedené skutečnosti a posouzení, zda nedošlo k porušení zákona.

3.  Žádáme o prošetření a nápravu všech pochybení z minulosti, včetně stanovení osobní zodpovědnosti, které vedly k tomu, že veškerá infrastruktura v obci nebyla nikdy zkolaudována, nebyla převedena na obec a proti všem zvyklostem i v rozporu s příslušnými zákony a vyhláškami, zůstala ve vlastnictví soukromých subjektů, potažmo offshorových společnosti na Seychelských ostrovech.

4.  Žádáme o nalezení takového řešení uvedených problémů cestou práva, aby obec získala infrastrukturu do svých rukou a mohla tak žádat o finanční pomoc v tíživé situaci, respektive využít dostupných a možných dotací a subvencí do stávající infrastruktury, ať již z České republiky či z prostředků poskytovaných Evropskou unií.

5.  Žádáme se vší důsledností o prošetření vzájemných vztahů, vazeb, souvislostí a osobního propojení mezi subjekty jako je Vodárna Trnová a.s.,  S.O.N.Y. International Proprietary Limited, Reinwasser s.r.o., stanovení, zda lide uvedení jako statutáři či jednatelé v obchodním rejstříku jsou osoby reálně existující, schopni dostát svým povinnostem vyplývajícím z vlastnictví jejich majetku.