Čeština :: Русский

Zápis ze zastupitelstva obce 14.7.2014 - doplnění

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Trnová ze dne 14.7. 2014

Přítomni: pánové Moravčík, Nezbeda, Jindřich, Šetlík, Mašek, paní Dyršmídová a Čadilová

Program:

  1. Zahájeni
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení veřejné zakázky na základě výběrového řízení  na opravu obecní komunikace
  5. Schválení počtu zastupitelů obce, pro další volební období
  6. Závěr
  7. Diskuse

2/ Zapisovatelka: paní Čadilová

Ověřovatelé: paní Dyršmídová a pan Jindřich

Program byl schválen všemi 7 hlasy

3/ Předsedkyně kontrolního výboru konstatovala, že od minulého zasedání byly splněny všechny úkoly.

4/ Pan starosta předal slovo panu Šetlíkovi, jenž informoval občany, že do výběrového řízení se přihlásili tři firmy.  Tříčlenná komise, která byla sestavena za účelem posouzení došlých nabídek, doporučila zastupitelstvu ke schválení společnost BPK, a.s. Rozhodující ve výběru byly reference o již proběhlých akcích této společnosti a cena.

Paní Opolecká se dotázala na kritéria stanovená pro výběrové řízení a kdo byl členem komise. Dotázala se, kdo ze členů komise má odborné znalosti a zkušenosti, aby mohl posoudit odbornou stránku předložených nabídek. Byla ujištěna, že se jedná o standardní nabídku odpovídající zadání. Ptala se také na Smlouvu, která bude uzavřena s vítěznou společností Pozemní komunikace Bohemia. Byla ujištěna, že ZO má smlouvu s právním zástupcem, který má v kompetenci veškeré právní kroky, do Smlouvy budou zapracovány body týkající se penalizace v případě nedodržení Smlouvy, apod.

Pan starosta odpověděl dle skutečnosti, že rozhodující byl položkový rozpočet, reference a cena.

Členové komise byli: pánové Šetlík a Jindřich a paní Čadilová.

Paní Opolecká položila otázku, jaká je cena zakázky opravy silnice.

Paní Čadilová informovala, že celková cena zakázky bude 1,127.000 Kč. Na dotaz, zda  je ve Smlouvě zapracováno, že se částka nenavýší o nějaké vícepráce jsme byli informováni, že to nelze nikdy dopředu odhadnout. Nicméně ZO předpokládá, že obec bude do opravy silnice investovat z rozpočtu obce částku 1,127.000 Kč.

Pan starosta upřesnil, že se jedná o opravu silnice „od kostela po hospodu“, nebude opravena komunikace před hospodou ani napojení na další komunikaci, neboť ty nejsou ve vlastnictví obce.

Pan Opolecký vyjádřil obavu, že pokud obec vynaloží finanční prostředky na opravu komunikace, nebude mít v budoucnu dostatek prostředků na přivaděč vody. Dále se dotázal, zda ZO v době, kdy je největším problém obce „voda“, považuje za vhodné investovat finanční prostředky obce do opravy komunikace. Zeptal se, zda se ZO pokusilo získat finanční prostředky na opravu komunikace z některých dotačních fondů. Pan starosta odpověděl, že ne, protože zastupitelé obce Klínec se o to pokusili, ale nepodařilo se jim dotace získat. Z toho důvodu ani ZO Trnová o žádnou dotaci nežádali.

Pan Opolecký upozornil, pokud bude realizován projekt  přivaděče pitné vody do obce, a to i v případě, že se podaří získat dotace, bude zapotřebí, aby obec investovala ze svých finančních prostředků do tohoto projektu.  Pan starosta odpověděl, že v obecní pokladně jsou vyhrazeny prostředky na opravu komunikace, která se plánuje již delší dobu.

Pan Šetlík přítomné ujistil, že obec disponuje částkou 4,5 mil Kč, ze které bude možné do projektu přivaděče pitné vody investovat. Informoval, že veškeré finanční příjmy, výdaje a zůstatky obce jsou uveřejněny na webových stránkách obce, kde se s nimi občané mohou kdykoliv seznámit.

Pan Hronek se zeptal, jak je zajištěn stavební dozor stavby. Přítomní byli informováni, že stavebním dozorem bude pověřen člen ZO p. Jindřich,  který má dostatek odborných zkušeností ze své předchozí profesní činnosti. Odpovědnost za stavební dozor přebírá ZO, neboť nemá finanční prostředky, které by bylo možné na stavební dozor vyčlenit.

Podpisem smlouvy s firmou BPK,a.s. na opravu komunikace byl pověřen pan starosta a místostarosta.

Na dotaz paní Opolecké byli přítomní informováni, že Smlouva se společností PSB bude podepsána v nejbližších dnech tak, aby bylo možné opravu komunikace dokončit do 31.7.2014.

Zakázka byla schválena 6 hlasy, proti 1 hlas (paní Dyršmídová)

Členka ZO pí Dyršmídová informovala, že několikrát členy ZO upozornila, že dle jejího názoru výběrové řízení neproběhlo v souladu se směrnicí o výběrových řízeních pro obce.

5/ Zastupitelstvo projednalo návrhy jednotlivých členů na počet zastupitelů pro další volební období.

Návrhy byly 7 a 9 osob. Po diskusi se zastupitelstvo shodlo na 7 členech.

Schváleno 6 hlasy, proti 1 hlas

6/ Diskuse

Paní Opolecká se dotázala, proč bylo Zasedání zastupitelstva svoláno od 16 hodin. Termín je nevhodný pro veřejné zasedání zastupitelstva z důvodu, že v tuto dobu je většina občanů v práci a nemohou se tak důležitého jednání zúčastnit.

Odpověď zněla, že čas byl stanoven zcela výjimečně, z důvodů jiných závazků a příště bude zasedání probíhat v době vhodnější pro zaměstnané občany.

Závěrem pan starosta poděkoval všem přítomným  za účast

Zapsala : Z.Čadilová

Kontrola zápisu : M. Dyršmídová